Pokoje i apartamenty w Rabce-Zdrój

Mapa lokalizacji

REGULAMIN REZERWACJI

w obiektach:

Villa Gorczańska,

Apartamenty Przy Parku

Apartamenty w Rynku

Niniejszy Regulamin Rezerwacji określa prawa i obowiązki Obiektu oraz Zamawiającego, w tym w szczególności sposoby składania Rezerwacji na usługi noclegowe w Obiektach, metody i terminy płatności, warunki Rezerwacji oraz ich anulacji, zasady ochrony danych osobowych.

Regulamin Rezerwacji, Regulamin Obiektów oraz Polityka Prywatności stanową integralną część umowy jaką Klient zawiera poprzez złożenie Rezerwacji w naszym obiekcie. Przyjmując ofertę i dokonując Rezerwacji w jednym z Obiektów, Klient potwierdza, iż zapoznał się z ww. Regulaminami, akceptuje ich zapisy i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 1. DEFINICJE

1. Obiekt (usługodawca)– obiekt noclegowy świadczący usługi noclegowe na bazie krótko i długoterminowego wynajmu jednostek mieszkalnych prezentujących swoją ofertę między innymi na stronie internetowej www.wakacje-rabka.pl w tym przypadku: Villa Gorczańska, Apartamenty przy Parku oraz Apartamenty w Rynku.
Doba hotelowa – jednostka czasu na jaką wynajmowane są jednostki mieszkalne (pokoje i apartamenty), przy czym w dniu przyjazdu (zameldowania) trwająca nie wcześniej niż od godz. 15:00, a w dniu wyjazdu (wymeldowania) nie dłużej niż do godz. 11:00.
Nocleg – wynajem jednego lub wielu pokoi (apartamentów) na okres jednej bądź więcej doby hotelowej.
Gość (usługobiorca)– osoba fizyczna, zameldowana w obiekcie na okres czasu wynikający z dokonanej w Rezerwacji, (dalej też jako: Klient).
Zamawiający (rezerwujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka samorządowa, rządowa, państwowa, naukowa, wojskowa lub inna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Rezerwacji usług noclegowych w Obiekcie na rzecz Gości, przy czym Zamawiający może być jednocześnie Gościem.
Rezerwacja – zamówienie usług noclegowych złożone bezpośrednio przez Gościa lub przez Zamawiającego na rzecz Gościa – zaakceptowane i potwierdzone przez Obiekt.
Potwierdzenie rezerwacji – pisemne potwierdzenie przyjęcia przez Obiekt Rezerwacji dokonane za pośrednictwem poczty e-mail lub przez SMS, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie przez Zamawiającego/Gościa wpłaty na rzecz Obiektu kwoty wskazanej w Potwierdzeniu rezerwacji, z którą to chwilą dochodzi pomiędzy Zamawiającym/Gościem, a Obiektem do zawarcia umowy o świadczenie określonych w Potwierdzeniu rezerwacji usług noclegowych lub usług dodatkowych ofertowanych przez Obiekt.
Pokój (apartament) – samodzielna, wydzielona i wyposażona jednostka mieszkalna w Obiekcie z pełnym węzłem sanitarnym.
Regulamin Obiektu – regulamin pobytu i dokonania rezerwacji, dostępny na stronie internetowej www.wakacje-rabka.pl , określający szczegółowo zasady funkcjonowania Obiektu, jak również prawa oraz obowiązki Gości.

2. Zamawiający przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

§ 2. REZERWACJA

1. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie do rezerwacji pokoi, apartamentów oraz innych usług świadczonych przez obiekty.

2. Rezerwacji można dokonać:
a. poprzez złożenie zamówienia przy użyciu poczty elektronicznej (poczta e-mail)
b. poprzez stronę internetową wakacje-rabka.pl
c. osobiście w obiekcie – jedynie w wyjątkowych sytuacjach

d. telefonicznie;

3. Do złożenia zamówienia na usługi noclegowe w Obiektach – Zamawiający zobowiązany jest do podania:
a) daty przyjazdu (zameldowania) i daty wyjazdu (wymeldowania);
b) imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji, a w przypadku Rezerwacji dla grup: imiennej listy uczestników grupy;
c) ilości osób z uwzględnieniem wieku dzieci;

d) ilości i typów Pokoi;
e) wybranej Oferty Obiektu;
f) danych kontaktowych: nr telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

4. Obiekt po sprawdzeniu dostępności Pokoi i wybranej Oferty potwierdza przyjęcie Rezerwacji poprzez przesłanie do Zamawiającego potwierdzenia rezerwacji, w którym wyszczególnione są:
a/ data i nr potwierdzenia rezerwacji;
b/ imię i nazwisko Zamawiającego lub / i Gościa hotelowego;
c/ daty zameldowania i wymeldowania;
d/ ilość i typy zamówionych Pokoi (apartamentów);
e/ cena zamówionych usług noclegowych;
f/ metoda i terminy zapłaty za zamówione usługi;
g/ warunki i terminy anulacji;
h) dane kontaktowe: adres, strona WWW, nr telefonu, adres e-mail.

5. W przypadku rezerwacji przez stronę internetową obiektu, system rezerwacji on-line dodatkowo generuje automatyczne potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Zamawiającego podany w formularzu.

6. Zamawiający jest obowiązany do zweryfikowania informacji zawartych w przesłanym potwierdzeniu rezerwacji i przesłania informacji w razie zastrzeżeń czy błędów. W przypadku braku informacji zwrotnej przed dokonaniem wpłaty zadatku (pierwszą wpłatą dokonaną na poczet rezerwacji) umowę uznaje się za wiążącą.

7. Przesłane w Potwierdzeniu rezerwacji informacje i warunki umowy są ostateczne i wiążące.

8. Za skutki podania nieprawidłowych danych podczas dokonywania rezerwacji pełną i wyłączną odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.

9. Brak wpłaty bezzwrotnego zadatku w kwocie i terminie wskazanym w Potwierdzeniu rezerwacji skutkują uznaniem, że Usługobiorca zrezygnował z Rezerwacji, jak również uznaniem, że nie doszło między Stronami do zawarcia umowy o świadczenie usług, a rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

10. Za datę dokonania wpłaty bezzwrotnego zadatku uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

11. Wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy podany w przesłanym potwierdzeniu rezerwacji.

12. Pozostałą kwotę ceny całościowej, pomniejszoną o dokonane wpłaty częściowe (w tym zadatek), Rezerwujący obowiązany jest wpłacić najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu. Brak wpłaty zostanie uznany za rezygnację z realizacji umowy.

13. Wszelkie koszty dodatkowe związane z dokonywaniem płatności obciążają Zamawiającego.

14. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia za pośrednictwem Usługodawcy opłaty uzdrowiskowej w wysokości obowiązującej w terminie pobytu w Obiekcie, która nie jest wliczona w cenę pobytu.

15. Minimalny okres rezerwacji różni się w zależności od okresu pobytu i jest podawany na stronie internetowej.

16. Usługodawca, na życzenie Usługobiorcy, wystawia fakturę VAT za świadczone przez siebie usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

17. Z prośbą o wystawienie faktury VAT Usługobiorca jest zobowiązany zwrócić się do Usługodawcy w terminie dokonania rezerwacji.

18. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi, niezależnie od formy ich uiszczenia.

19. W przypadku dokonania Rezerwacji w Obiekcie poprzez serwis pośredniczący w rezerwacji usług turystycznych – obowiązują warunki rezerwacji i anulacji dostępne na stronie ww. serwisu lub potwierdzone w innej formie na piśmie przez serwis pośredniczący.

20. Za każdą niezgłoszoną osobę zostaje naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100 zł za osobę, za każdą dobę zarezerwowanego pobytu.

21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.

§ 3. RODO

1. Dane osobowe podane w trakcie procesu Rezerwacji – są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Administratorem danych osobowych Zamawiających i Gości Obiektów jest

Zakład Innowacyjno – Wdrożeniowy CADsoft, 30-134 Kraków, ul. Zarzecze, tel. +48 883 307 671. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Dane osobowe Zamawiających oraz Gości Obiektów będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby dokonania Rezerwacji i świadczenia usług.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest świadomie wyrażona zgoda Zamawiającego i Gościa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do skorzystania z usług Obiektu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia dokonanie Rezerwacji.

5. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– nr telefonu;
– wiek dzieci;

6. Dane osobowe będą przechowywane od chwili dokonania rezerwacji i przestaną być przetwarzane po okresie jednego miesiąca od momentu zakończenia pobytu, za wyjątkiem sytuacji cofnięcia zgody przez Gościa lub Zamawiającego lub przez czas określony w przepisach prawa.

7. Gościom i Zamawiającym, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, a wszelkie czynności podjęte na podstawie udzielonej zgody pozostają legalne mimo jej późniejszego wycofania.

8. Obiekt informuje, że może odmówić usunięcia danych osobowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy ciąży na nim obowiązek zatrzymania danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego lub wymaga tego konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących mu roszczeń.

9. Usługodawca oświadcza, iż dane Gości i Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane Zamawiających i osób towarzyszących nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Aby skorzystać ze swoich uprawnień Gość i Zamawiający może skontaktować się z Administratorem wysyłając korespondencję na adres rezerwacyjny:

info@wakacje-rabka.pl

§4. METODY PŁATNOŚCI

Obiekt przyjmuje płatności za świadczone usługi za pomocą następujących metod płatności:

1. Przelewem na rachunek bankowy podany w przesłanym drogą elektroniczną potwierdzeniu rezerwacji.

2. Gotówką – tylko w szczególnych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu z Usługodawcą.

3. Obiekt nie honoruje płatności kartami płatniczymi, ani debetowymi.

4. Obiekt akceptuje płatności bonami turystycznymi. W tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do podania kwoty do pobrania oraz kodu obsługi bonu turystycznego, jak również kodu weryfikacyjnego płatności.

§5. WARUNKI ZATWIERDZENIA I ANULOWANIA REZERWACJI

1. Anulowanie całości lub części Rezerwacji powinna każdorazowo zostać dokonana na piśmie w jeden z poniższych sposobów, poprzez przesłanie wiadomości:
a) e-mail na adres: wakacjewrabce@gmail.com lub info@wakacje-rabka.pl

b) SMS na nr telefonu: +48 883 307 671;

2. Przesłana anulacja Rezerwacji powinna zawierać następujące dane:
a) na kogo była dokonana rezerwacja

b) numeru rezerwacji znajdującego się w przesłanym potwierdzeniu
b) w przypadku anulacji częściowej Rezerwacji – dodatkowo dane dotyczące terminu objętego anulowaniem.

3. Obiekt niezwłocznie potwierdzi przyjęcie anulacji Rezerwacji w sposób w jakim otrzymał anulację.

4. Wpłacone do chwili anulowania Rezerwacji kwoty, nie ulegają zwrotowi.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi w sytuacjach losowych. W takiej sytuacji zwrotowi podlega kwota wpłacona na poczet części pobytu podlegającego anulowaniu.

6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostawie mediów od dostawców zewnętrznych. W takim przypadku Obiekt nie zwraca całości lub jakiejkolwiek części opłaty za pobyt. Wszelkie postulaty dotyczące ewentualnych reklamacji z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio do dostawców mediów.

Dotyczy to również wszelkich sytuacji, zjawisk i działań nie zależnych od usługodawcy.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osobie dokonującej rezerwacji / Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

2. We wszelkich kwestach nie uregulowanych i nie zdefiniowanych w niniejszym Regulaminie Rezerwacji – zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

3. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące realizacji umowy przez obiekt, gość jest obowiązany zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do obiektu. Usługodawca nie ma obowiązku uwzględnić późniejszych zgłoszeń.

4. Przed dokonaniem rezerwacji Zamawiający jest obowiązany zapoznać się ze wszystkimi istotnymi informacjami, a w przypadku ich braku, skontaktować się z administratorem obiektów w celu uzupełnienia danych.

5. W przypadku uznania, iż którekolwiek zapisy niniejszego Regulaminu są nieważne lub niewiążące pozostałe zapisy, przy uwzględnieniu woli Stron oraz celów dla których sporządzony został niniejszy Regulamin, pozostają w mocy i obowiązują Strony.

6. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na serwisie internetowym www Usługodawcy pod adresem www.wakacje-rabka.pl, a także poprzez umieszczenie linku do niniejszego Regulaminu w Potwierdzeniu Rezerwacji wysyłanym do Osoby dokonującej rezerwacji drogą elektroniczną.

7. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.

8. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle stosowania niniejszego Regulaminu Usługodawca dążyć będzie do ugodowego zakończenia sporu, w tym przede wszystkim przez podjęcie prób negocjacji, rozważając jednocześnie możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego.

9. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, właściwe będzie zastosowanie przepisów prawa polskiego, a właściwym sądem będzie sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.

Wyszukaj ofertę

Oferta specjalna

Apartamenty z basenem

Wypoczynek w Uzdrowisku to nie tylko piękny Park Zdrojowy oraz piesze wędrówki górskimi szlakami. Villa Gorczańska zapewnia komfortowe noclegi w otoczeniu zieleni, dużego ogrodu z placem zabaw i basenem.

doba od 71 zł/osoba/doba

(cena podana przy 5 noclegach, 4 osobach)

Sprawdź

Wakacje w Uzdrowisku

Lato 2024

Komfortowe pokoje, studia i apartamenty z aneksami kuchennymi w centrum Uzdrowiska, blisko Parku Zdrojowego, z pięknym widokiem na Babią Górę i Luboń.

doba od 71 zł/osoba/doba

(cena podana przy 5 noclegach, 4 osobach)

Sprawdź